Kai nemoki plaukti, vienintelis kelias -
ŽEMYN
2015 metų vasarą, Edvinas su sese išėjo maudytis...
0

Padėkite vaikams – suteikite
galimybę mokytis plaukti.

Paremkite programą „Mokėk plaukti ir saugiai elgtis vandenyje“. Aukokite pirkdami apyrankę „Maximos“ kasose arba rinkitės kitus aukojimo būdus.

1
Apyrankė MYLIU LIETUVĄ.
Visose parduotuvėse
Nupirkta apyrankių
0
0

Padėkite vaikams – suteikite
galimybę mokytis plaukti.

Paremkite programą „Mokėk plaukti ir saugiai elgtis vandenyje“. Aukokite pirkdami apyrankę „Maximos“ kasose arba rinkitės kitus aukojimo būdus.

1
Apyrankė MYLIU LIETUVĄ.
Visose parduotuvėse
Nupirkta apyrankių
0
0
Giliau nei tu manei.
Plauk sukdamas kursoriaus ratuką į viršų. Plauk, slinkdamas pirštu į viršų.
Nemokant plaukti, vienintelis kelias - žemyn,
kad ir kaip stengtumeisi
N e m o k a n t   p l a u k t i ,   v i e n i n t e l i s   k e l i a s   -   ž e m y n ,
k a d   i r   k a i p   s t e n g t u m e i s i
Taip kasmet nuskęsta
29 vaikai
PAKEISKIME TAI
T a i p   k a s m e t   n u s k ę s t a
29   v a i k a i
PAKEISKIME TAI